http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=16 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=33 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=10 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=24 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=28 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=8 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=45
Siam Swan Cosmetic Clinic / EYES SURGERY / ศัลยกรรมหนังตาล่าง

ศัลยกรรมหนังตาล่าง

การผ่าตัดหนังตาล่างหรือ Lower blepharoplasty เป็นการผ่าตัดที่ขอบของหนังตาล่างใต้ต่อแนวขนตา เพื่อแก้ไขหนังตาล่างที่เหี่ยวย่นให้กระชับขึ้น พร้อมกับนำถุงไขมันใต้ตา (ถ้ามี) ออกไปพร้อมกัน

แตกต่างจากเลเซอร์ถุงใต้ตาอย่างไร

เลเซอร์ถุงใต้ตาเป็นการผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์จากด้านในหนังตาเพื่อนำถุงไขมันส่วนเกินออกไปเท่านั้น ไม่สามารถตัดผิวหนังส่วนเกินออกไปได้เหมือนกับการผ่าตัดหนังตาล่าง 

การผ่าตัดตาล่างจะทำให้เกิดตาแหกหรือตาปลิ้นหรือไม่

ได้ ถ้าทำโดยแพทย์ที่ขาดความเชี่ยวชาญในการประเมินที่ถูกต้องก่อนการผ่าตัด เนื่องจากกำลังของกล้ามเนื้อรอบดวงตาในแต่ละคนจะไม่เท่ากัน 

ทำไมผ่าตัดตาล่างแล้วผิวหนังใต้ตายังดูไม่เรียบเนียนเท่าที่ควร

เนื่องจากการผ่าตัดหนังตาล่างเพียงอย่างเดียวมักไม่สามารถแก้ไขปัญหาร่องตาที่มีอยู่เดิมได้ การรักษาที่ถูกต้องจึงต้องครอบคลุมปัญหาร่องตาเข้าไปด้วย 

การผ่าตัดตาล่างจะช่วยแก้ปัญหาตีนกาได้หรือไม่

ได้บางส่วนแต่ไม่มาก การใช้โบท็อกคลายกล้ามเนื้อจึงเป็นทางออกที่ดีกว่า

การผ่าตัดตาล่างจะช่วยดึงร่องแก้มให้น้อยลงได้หรือไม่

ไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามผิวหนังแก้มที่หนักกกว่าจะดึงเปลือกตาล่างลงทำให้ตาปลิ้นออกแทน

นานแคไหนกว่าจะดูดี

อาการบวมช้ำหลังผ่าตัดประมาณ 1-2 สัปดาห์ และจะดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติหลัง 1-3 เดือนไปแล้ว

สามารถทำการผ่าตัดตาล่างซ้ำได้บ่อยแคไหน

การผ่าตัดตาล่างจึงทำได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการทำเลเซอร์ใต้ตาที่สามารถทำได้บ่อยครั้งกว่า
 

Please attach the photo file if you require our doctor assesment. One submit for one photo.
Advised photo: Front and Side view (Face – no facial expression, no make up)